Klauzula informacyjna - media społecznościowe

Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzeniem fanpage’a przez PPG Deco Polska Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, na ul. Kwidzyńskiej 8, 51-418 Wrocław, na portalu społecznościowym Meta na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych), tzw. RODO.

1)    Administrator danych osobowych
Administratorem  Państwa danych osobowych jest PPG Deco Polska Sp. z o.o. (dalej „Administrator”). Z Administratorem mogą się Państwo skontaktować poprzez e-mail: PPG Data Privacy Overview lub korespondencyjnie pod ww. adresem siedziby Administratora.

2)    Kategorie osób, których dane są przetwarzane oraz zakres przetwarzanych danych
a)    Administrator przetwarza dane osób, które:
i)    dokonały subskrypcji fanpage’a poprzez kliknięcie ikony „Lubię to” lub „Obserwuj”;
ii)    opublikowały swój komentarz, udostępniły go lub kliknęły ikonę „Lubię to”, pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na fanpage’u.
b)    Administrator przetwarza następujące rodzaje danych osobowych:
i)    identyfikator Meta (zazwyczaj zawierający imię i nazwisko lub nick);
ii)    zdjęcie profilowe;
iii)    informacje, które dostarczą Państwo na swój temat Administratorowi (np. reakcja na posty, treść dodanych komentarzy lub opublikowane na naszym fanpage’u zdjęcia).

3)    Cele i podstawy przetwarzania
a)    Administrator przetwarza Państwa dane osobowe: 
i)    na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegającego na: 
(1)    prowadzeniu niniejszego fanpage’a na portalu społecznościowym Meta, na warunkach oraz na zasadach określonych przez platformy Meta i informowania za ich pomocą o aktywności Administratora, promowaniu wydarzeń i marki, produktów oraz usług, budowaniu i utrzymaniu społeczności z Administratorem oraz w celu komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności serwisu Meta (komentarze, wiadomości);
(2)    ewentualnym ustalaniu, dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami.
ii)    na podstawie odrębnie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody i przez czas do wycofania zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO);
iii)    na podstawie wymogów ustawowych w celu wypełnienia przez Administratora obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

4)    Odbiorcy danych
Dostęp do Państwa danych będą mieć: 
a)    upoważnieni pracownicy Administratora, podwykonawcy oraz podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora (m.in. usługi IT i wsparcia technicznego), które muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki;
b)    inni Użytkownicy portalu Meta (z uwagi na fakt, iż informacje o osobach obserwujących fanpage’a, o polubieniach, a także treści komentarzy, posty i inne informacje dostarczane przez  Użytkowników są jawne);
c)    organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa; 
d)    właściciel portalu społecznościowego Meta na zasadach dostępnych pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy.

5)     Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Administrator może przekazywać – biorąc pod uwagę międzynarodowy charakter grupy PPG - dane osobowe do państw trzecich lub organizacji międzynarodowej. Przekazanie danych nastąpi z wykorzystaniem zabezpieczenia w postaci standardowych klauzul umownych. Przysługuje Państwu w związku z takim przekazywaniem prawo do uzyskania kopii danych.

6)     Okres przechowywania danych
Okres przetwarzania danych jest związany z celami i podstawami ich przetwarzania, w związku z czym:
a)    dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody;
b)    dane przetwarzane na podstawie wymogów ustawowych będą przetwarzane przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych;
c)    dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora będą przetwarzane do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu lub ustania tego interesu np. dane przetwarzane w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będą przetwarzane przez czas równy okresowi przedawnienia tych roszczeń.

7)    Prawa
Przysługuje Państwu prawo:
a)    żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
b)    cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
c)    wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych na potrzeby marketingu bezpośredniego;
d)    do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w związku z Państwa szczególna sytuacją;
e)    do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2; 00-193 Warszawa; 

8)    Informacje o źródle danych
Państwa dane osobowe Administrator otrzymuje bezpośrednio od Państwa poprzez wpisy na fanpage’u, z portalu Facebook oraz Państwa publicznego profilu.

9)    Pozostałe informacje
a)    Dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, niemniej jednak może pojawić się profilowanie marketingowe polegające na wyświetleniu odpowiednich reklam w zależności od treści komentarza oraz języka w jakim napisano komentarz. Profilowanie to przełoży się na częstotliwość oraz przedmiot marketingu, które to elementy będą wynikiem oceny wyrażonych względem marki preferencji.
b)    Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne.

Biorąc pod uwagę międzynarodowy charakter grupy PPG prosimy również o zapoznanie się z naszym oświadczeniem o ochronie prywatności dla Europy, które to oświadczenie znajduje się pod tym linkiem: PPG Data Privacy Overview

Dodatkowo PPG Deco Polska Sp. z o.o.  wskazuje, iż wraz z Meta Ireland pełnią funkcję współadministratorów w zakresie przetwarzania danych na potrzeby statystyk. Więcej na temat przetwarzania danych na potrzeby statystyk strony znajdą Państwo pod linkiem:
https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_dat

pl
zapisano.
został usunięty z listy.
dodano to twojej listy zakupów.
has been removed from your shopping list.
You have to choose a size.
You have to choose a amount.
You have to choose a color